سنگ برش TACO

T41-230X1.9X22.2 INOX استاندارد MPA En12413