جناب آقای مهدی خلیلی

جناب آقای مهدی خلیلی

مدیر عامل شرکت تعاونی آچار و ابزار تهران